ตารางฝึกนี้ทำตามง่ายดี

ฝึก 3 วัน

พัก 1 วัน

ฝึก 3 วัน

พัก 1 วัน

ฝึกวันละ40นาที

 

กล้ามเนื้อที่ออกกำลังตามตารางฝึก

วันแรก  หลัง-ขา

วันที่สอง อก

วันที่สาม ไหล่-ขา

วันที่สี่ พัก

วันที่ห้า หลัง-แขน

วันที่หก ขา

วันที่เจ็ด ไหล่-ขา

วันที่แปด พัก.

 

 

credit: http://pantip.com/topic/35539406