วันนี้ในอดีต : 21 มิถุนายน


ก็อตต์ฟรีด ไลบ์นิซ.jpg

วันเกิด ก็อตต์ฟรีด ไลบ์นิซ นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน

21 มิถุนายน พ.ศ.2189 วันเกิด ก็อตต์ฟรีด ไลบ์นิซ (Gottfried Wilhelm von Leibniz) นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และนักปรัชญาสำนักเหตุผลนิยมชาวเยอรมันเชื้อสายเซิร์บ เกิดที่เมืองไลป์ซิจ ประเทศเยอรมนี เข้าเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ 15 ปี จบปริญญาตรีด้านปรัชญาและตรรกศาสตร์ตอนอายุ 17 ปี จากนั้นเรียนกฎหมายและเริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับกฎหมาย เขาเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องคิดเลขที่สามารถบวก ลบ คูณ หาร และถอดกรณฑ์ได้ เขาตีพิมพ์ผลงานเล่มแรกในปี 2227 ชื่อ "Nova Methodus Pro Maximis et Minimis" (New Method of the Greatest and the Least) ไลบ์นิซเป็นผู้คิดค้น แคลคูลัส ร่วมกับ ไอแซก นิวตัน แต่ต่างคนก็ต่างเถียงกันว่าใครเป็นคนพบก่อนจนกระทั่งทั้งสองตายจากกัน ไลบ์นิซเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2259

 

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.jpg

วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

21 มิถุนายน พ.ศ.2405 วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 57 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาชุ่ม ทรงเป็นต้นราชสกุล "ดิศกุล” ประสูติในพระบรมมหาราชวัง ทรงเริ่มเรียนหนังสือชั้นต้นในพระบรมมหาราชวัง และเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลวง เมื่อพระชนม์ได้ 13 พรรษา ได้ทรงผนวชเป็นสามเณรที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้นได้ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก ได้รับพระราชทานยศเป็นนายร้อยตรีทหารมหาดเล็ก บังคับกองแตรวง พระชนมายุได้ 15 พรรษา การงานก้าวหน้ามาโดยตลอด จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อน พระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ" เมื่อปี 2472 พระองค์ทรงเริ่มงานจัดการศึกษาเป็นครั้งแรกในปี 2425 โดยเปลี่ยน "โรงเรียนทหารมหาดเล็ก” เป็นโรงเรียนสำหรับพลเรือน "โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ” ทรงขยายการศึกษาโดยอาศัยวัดเป็นพื้นฐาน ส่งผลให้การศึกษาขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ทรงก่อตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือน” ในปี 2442 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมหาดเล็ก” และ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ในที่สุด ในด้านสาธารณสุข ทรงมีพระดำริริเริ่มให้มี "โอสถศาลา” สำหรับรับหน้าที่ผลิตยาแจกจ่ายให้ราษฎรในตำบลห่างไกล ปัจจุบันคือ "สถานีอนามัย” และทรงจัดตั้ง "ปาสตุรสภา” สถานที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งในปัจจุบันโอนไปอยู่ในสังกัดของ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย นอกจากนั้นยังทรงเป็นผู้วางรากฐานกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติ พระองค์ท่านได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือ ตำราต่างๆ ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ไว้เป็นจำนวนมาก กรมพระยาดำรงราชานุภาพสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2486 พระองค์ได้รับการยกย่องเป็น "บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย" องค์การยูเนสโกได้ถวายสดุดีให้กรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็น “บุคคลสำคัญของโลก” ท่านได้สร้างผลงานไว้จำนวนมาก ซึ่งเป็นมรดกทางปัญญาของคนไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น "วันดำรงราชานุภาพ" เพื่อน้อมนำให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระองค์ ผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยเป็นอเนกอนันต์สืบไป

 

ฌอง ปอล ซาร์ตร์.jpg

วันเกิด ฌอง ปอล ซาร์ตร์ นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส

21 มิถุนายน พ.ศ.2483 วันเกิด ฌอง ปอล ซาร์ตร์ (Jean Paul Sartre) นักปรัชญาสำนัก อัตถิภาวินิยม (Existentialism) ชาวฝรั่งเศส เกิดที่กรุงปารีส พ่อเสียตั้งแต่ยังเด็กๆ เขาจึงอยู่ในความอุปการะของตา ซึ่งสอนให้เขาอ่านวรรณกรรมคลาสสิกตั้งแต่เด็ก เข้าเรียนที่ Ecole Normale Superieure เขาสนใจปรัชญาของ คานท์ (Immanuel Kant), เฮเกล (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) และ ไฮเดกเกอร์ (Martin Heidegger) เป็นพิเศษ ที่นี่เขาได้พบกับ ซีโมน เดอ โบวัว (Simone de Beauvoir) คู่ชีวิตในอนาคต เมื่อเรียนจบปริญญาเอกสาขาปรัชญา เขาได้เป็นอาจารย์สอนปรัชญาที่มหาวิยาลัย Le Havre ในปี 2486 เขาเขียนตำราปรัชญาเรื่องแรก Being and Nothingness ผลงานที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ งานวิชาการ เช่น L’etre et le neant (Being and Nothingness), Existentialism is a Humanism นิยาย เช่น La Nausee (Nausea), Les mouches (The Flies) ซาร์ตร์เป็นต้นแนวคิดปรัชญาอัตถิภาวะนิยม ซึ่งให้ความสำคัญกับเสรีภาพของมนุษย์ในฐานะปัจเจก เขาเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับเสรีภาพในการ "เลือก" (และ "เลือกที่จะไม่เลือก”) ที่จะเป็นหรือทำอะไรก็ได้ตามที่ตนเองปรารถนา ในขณะเดียวกัน "เสรีภาพ" ก็ย่อมต้องมาพร้อมกับ "ความรับผิดชอบ" เมื่อมนุษย์ได้ "เลือก" แล้วเขาก็ย่อมต้องรับผิดชอบในผลจากสิ่งที่เขาเลือกด้วย โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แนวคิดของเขาส่งผลให้เกิดการต่อสู้เรียกร้องเสรีภาพของผู้คนทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน ซาร์ตร์ได้รับ รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี 2507 แต่ปฏิเสธเพราะต้องการประท้วงการให้คุณค่าจากสังคมคนชั้นกลาง ซาร์ตร์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2523 ขณะอายุได้ 74 ปี ซาร์ตร์เป็นนักปรัชญาตะวันตกที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของศตวรรษที่ 20

 

เรืองอุไร กุศลาสัย.jpg

วันเกิด เรืองอุไร กุศลาสัย นักแปลงานวรรณกรรมอินเดีย

21 มิถุนายน พ.ศ.2463 วันเกิด เรืองอุไร กุศลาสัย นักเขียนและนักแปลงานวรรณกรรมอินเดีย เกิดที่บางกอกน้อย กรุงเทพฯ จบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง และโรงเรียนเบญมราชาลัย ได้ปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิต และอนุปริญญาครูมัธยม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นก็ได้รับราชการเป็นอาจารย์ตลอดอายุขัยการทำงาน และทำงานเขียนบทกวี และแปลงานวรรณกรรมอินเดีย ซึ่งส่วนใหญ่จะทำงานร่วมกับ อาจารย์กรุณา กุศลาสัย คู่ชีวิต ปัจจุบันเป็นกรรมการจัดทำศัพท์วรรณคดีไทย ราชบัณฑิตยสถาน

 

 

ข้อมูล: guru.sanook