โอนเงินผิดเบอร์ผิดเครือข่ายจาก SCB EASY

 

0808617983 เบอร์ที่โอนผิดคับ

ดึงกลับธนาคารได้ไมคับ

ถ้าดึงกลับธนาคารไม่ได้ โอนไปที่เบอร์อื่นได้ไมคับ