เอไอเอส สนับสนุนการปรับปรุงเรือพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน กร.913

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กองทัพเรือ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เอไอเอส สนับสนุนการปรับปรุงเรือพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กองทัพเรือ.jpg

เอไอเอส สนับสนุนการปรับปรุงเรือพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน กร.913 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กองทัพเรือ อาทิ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบครบวงจร ชนิด 12 ลีด, เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง เป็นต้น ในโครงการ “ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ” เพื่อให้กองทัพเรือนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

โดยหลังจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เอไอเอสได้เตรียมติดตั้งระบบสื่อสารภายในเรือพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน กร.913 ให้สามารถส่งภาพ เสียง และข้อมูลของผู้ป่วยจากในเรือไปยังโรงพยาบาลปลายทาง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตความรับผิดชอบของกองทัพเรือต่อไป