วันนี้ในอดีต : 1 พฤศจิกายน

 

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา.jpg

วันก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2432 วันก่อตั้ง โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของไทย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นที่ปากคลองสาน รับผู้ป่วยไว้รักษาครั้งแรก 30 คน ชื่อว่า "โรงพยาบาลคนเสียจริต" ต่อมาในปี 2475 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "โรงพยาบาลโรคจิต ธนบุรี" ภายหลังในปี 2497 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา" ปัจจุบันนอกจากให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชแล้ว ยังให้บริการบำบัดรักษาโรคทางสมอง และเป็นสถาบันฝึกอบรมจิตแพทย์และพยาบาลจิตเวช

 

หนังสือคีตาญชลี.jpg

หนังสือคีตาญชลีได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรก

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2455 "คีตาญชลี" (Gitanjali) หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ของ รพินทรนาถ ฐากูร กวีเอกแห่งชมภูทวีป ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรก โดยสมาคมอินเดียในกรุงลอนดอน คีตาญชลีเป็นหนังสือรวมกวีนิพนธ์ประเภทที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า “Lyrics” หรือกาพย์แสดงความในใจของกวี ต้นฉบับเป็นภาษาเบงกาลี ดำเนินเรื่องอยู่ที่การยึดเอาพระผู้เป็นเจ้ามาเป็นเป้าหมาย คำว่า พระผู้เป็นเจ้า แม้จะตรงกับคำว่า “God” ในภาษาอังกฤษก็จริง แต่ก็หาได้มีความหมายตรงกับ God ในทรรศนะของศาสนาคริสต์ หรือศาสนาอิสลามทีเดียวไม่ หาก God ในที่นี้ตรงกับคำในภาษาสันสกฤตว่า "ปรมาตมัน” หรือที่บางแห่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Absolute Soul” ซึ่งเป็นคำสอนของลัทธิเวทานต (Vedanta) แห่งคัมภีร์อุปนิษัท "คีตาญชลี" เป็นภาษาสันสกฤต เกิดจากคำว่า “คีต” สนธิเข้ากับคำ “อัญชลี” มีความหมายว่า "การบูชาด้วยบทเพลง" ฉบับพากษ์ไทยแปลโดย อ.กรุณา และ อ.เรืองอุไร กุศลาสัย จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แม่คำผาง คีตาญชลีแปลว่าการบูชาด้วยบทเพลง เป็นหนังสือกวีและปรัชญาชีวิต เดิมเขียนเป็นภาษาเบงกาลี หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกตะวันตก ส่งผลให้รพินทรนาถ ฐากูรได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2456 เป็นคนแรกของเอเซีย และเป็นคนแรกที่ไม่ใช่ชาวยุโรปที่ได้รางวัลนี้

 

เมาต์รัชมอร์.jpg

พิธีเปิดอนุสาวรีย์เมาต์รัชมอร์

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2484 เปิดอนุสาวรีย์เมาต์รัชมอร์ (Mt. Rushmore National Memorial) อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นบนหน้าผาหินแกรนิต ใช้เวลาสร้างถึง 14 ปี บริเวณภูเขารัชมอร์ ใน แบลค ฮิลล์ ของมลรัฐเซาท์ดาโกตา (Black Hills of South Dakota) โดยมีความสูงประมาณ 18 ม. ประกอบไปด้วยศีรษะของประธานาธิบดี จอร์ช วอชิงตัน (Gorge Washington), โทมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson), อับราฮัม ลินคอน (Abraham Lincoln) และ ธีโอดอร์ รูสท์เวลล์ (Theodore Roosevelt)

 

มหาวิยาลัยทักษิณ.jpg

วันสถาปนา มหาวิยาลัยทักษิณ

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 วันสถาปนา มหาวิยาลัยทักษิณ (มท.) มหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา หลังจากที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมายครบทุกขั้นตอน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2539 และมีผลบังคับใช้ในวันนี้ แต่เดิมสถาบันการศึกษาแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นจากการขยายการศึกษาออกสู่ภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งได้กระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อ จึงมีการจัดตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลาขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511 ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้ขยายงานต่อมาเรื่อยๆ จนเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณดังปัจจุบัน

 

 

ข้อมูล: guru.sanook