วันนี้ในอดีต : 20 ธันวาคม

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.jpg

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20 ธันวาคม พ.ศ.2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเป็นทางการ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีการก่อสร้างในรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อปี 2507 โดยมีมติจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ และเสนอชื่อสถาบันนี้ว่า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาในปี 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเปิดสอน 17 คณะ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก สีประจำมหาวิทยาลัยคือสีดินแดง ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือดอกกัลปพฤกษ์

 

จอห์น สไตน์เบ็ค.jpg

จอห์น สไตน์เบ็ค นักเขียนนวนิยายชาวอเมริกันเสียชีวิต

20 ธันวาคม พ.ศ.2511 จอห์น สไตน์เบ็ค (John Ernst Steinbeck) นักเขียนนวนิยายชาวอเมริกัน เสียชีวิต ไสตน์แบ็คได้สร้างงานเขียนไว้มากมาย ผลงานที่สำคัญคือเรื่อง เพื่อนยาก (Of Mice and Men) โลกียชน (Tortilla Flat) และ ผลพวงแห่งความคับแค้น (The Grapes of Wrath) เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี 2505

 

พระธรรมปิฎก.jpg

พระธรรมปิฎก รับรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก

20 ธันวาคม พ.ศ.2537 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) รับรางวัล “การศึกษาเพื่อสันติภาพ” จากองค์การยูเนสโก ที่กรุงปารีส นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ ท่านเป็นพระสงฆ์ที่อุทิศตนให้กับการเผยแพร่พระศาสนา ทั้งด้านการบรรยายทางวิชาการ การแสดงพระธรรมเทศนา ตลอดจนงานได้นิพนธ์เอกสารวิชาการและตำราต่างๆ จำนวนมาก ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือ "พุทธธรรม" ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น "มรดกธรรมอันล้ำค่าแห่งยุค" ที่ควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง นอกจากนี้ท่านยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 10 แห่ง

 

 

ข้อมูล: guru.sanook