แจ้งยกเลิกการใช้งานเบอร์โทรศัพท์ 0931657324 เนื่องจากว่าโทรศํพท์มือถือหายค่ะ