บิลของเมษายน เเค่ 1200+

บิลเดื่อนต่อมา  ใช้พอๆกัน  ทำมัย  2000+  ผมงงมาก