บิลเมษา  บิลรวม 1200+  ไม่มีค่าธรรมเนียมบริการ

บิลเดือนต่อมา 2000+   มีค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มมา 999  บาท   งง  มาก