ซิิิมโดนล็อคขอรหัส puk.และ Pin หน่อยคะ

เบอ  0932241106