เบอร์ais 0908690437 มีข้อความแสดงขึ้นมา PIN และรหัสของ PUK