1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 10 พ.ค. 2013, 14:43 น. โดย callcenter

    รบกวนช่วยเหลือเรื่องการอัพเกรด3g ais ใหม่หน่อยค่ะ

    f161152
      ตอนนดฉนไดอพเกรด ais 3g ใหมเสรจเรยบรอยแลวและเกดความไมพอใจปนอยางมากตองการยกเลกการอพเกรดและกลบไปใชaisตวเดม รบกวนยกเลกใหดวยะ ขอบคณคะ