0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 24 ส.ค. 2015, 13:46 น. โดย webmaster

    ร่วมใจสานฝันเพื่อเด็ก กับการแก้ไข พรบ.ประมวลกฏหมายอาญา

    webmaster
      ร่วมใจสานฝันเพื่อเด็ก กับการแก้ไข พรบ.ประมวลกฏหมายอาญา เรื่องสื่อลามกอนาจารเด็ก และการคุ้มครองเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เร่งแก้ไขฯ เพื่อประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นศูนย์กลางซื้อ-ขาย สื่อลามกอนาจารเด็กระดับโลก!   ตามที่ นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก โดยกำหนดให้การมีสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ในครอบครองหรือการมีไว้ในครอบครองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้า หรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือทำให้แพร่หลาย เพื่อไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กในระดับภูมิภาค และในระดับโลก    จากความร่วมมือและการผลักดันของสมาชิกสภานิติบัญญิติฯ การขอความร่วมมือจากภาคประชาชน มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก และคณะรัฐมนตรี ทำให้การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา เรื่องสื่อลามกเด็ก ได้รับการพิจารณาบรรจุในวาระเรื่องด่วน ของการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันพฤหัสที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก โดยจะมีผลใช้บังคับหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๙๐ วัน  คาดว่า จะมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘     สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็คือคำนิยามศัพท์ของคำว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ซึ่งหมายความว่า วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระทำทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยรูป เรื่องหรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย  รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอื่นใดในลักษณะและทำนองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้”   การครอบครองสื่อสามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศของตนเองและผุ้อื่น จะมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าส่งต่อแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  แต่ถ้าทำเพื่อการค้า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี ปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท   ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กฎหมายที่จะมีผลบังคับใช้ในเร็ววันนี้ และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทราบถึงการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก  ทั้งการมีไว้ในครอบครองและการมีไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า การแลกเปลี่ยน  การส่งต่อ การนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  การทำ  การผลิต  เป็นความผิดที่มีบทลงโทษ ที่รุนแรง ทางมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไป  เพื่อคุ้มครองเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของประเทศไทย และป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กอีกต่อไป