2 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 17 มี.ค. 2013, 14:07 น. โดย callcenter

    ค่าโทร. 3G 2.1 GHz เหลือนาทีละ 83 สตางค์

    ultraman
      <div style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml>   <o:OfficeDocumentSettings>    <o:AllowPNG/>   </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>   <w:WordDocument>    <w:View>Normal</w:View>    <w:Zoom>0</w:Zoom>    <w:TrackMoves/>    <w:TrackFormatting/>    <w:PunctuationKerning/>    <w:ValidateAgainstSchemas/>    <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>    <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>    <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>    <w:DoNotPromoteQF/>    <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>    <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>    <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>    <w:Compatibility>     <w:BreakWrappedTables/>     <w:SnapToGridInCell/>     <w:ApplyBreakingRules/>     <w:WrapTextWithPunct/>     <w:UseAsianBreakRules/>     <w:DontGrowAutofit/>     <w:SplitPgBreakAndParaMark/>     <w:EnableOpenTypeKerning/>     <w:DontFlipMirrorIndents/>     <w:OverrideTableStyleHps/>     <w:UseFELayout/>    </w:Compatibility>    <m:mathPr>     <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>     <m:brkBin m:val="before"/>     <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>     <m:smallFrac m:val="off"/>     <m:dispDef/>     <m:lMargin m:val="0"/>     <m:rMargin m:val="0"/>     <m:defJc m:val="centerGroup"/>     <m:wrapIndent m:val="1440"/>     <m:intLim m:val="subSup"/>     <m:naryLim m:val="undOvr"/>    </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"    DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"    LatentStyleCount="267">    <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>   </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>   /* Style Definitions */   table.MsoNormalTable   {mso-style-name:"Table Normal";   mso-tstyle-rowband-size:0;   mso-tstyle-colband-size:0;   mso-style-noshow:yes;   mso-style-priority:99;   mso-style-parent:"";   mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;   mso-para-margin-top:0cm;   mso-para-margin-right:0cm;   mso-para-margin-bottom:10.0pt;   mso-para-margin-left:0cm;   line-height:115%;   mso-pagination:widow-orphan;   font-size:11.0pt;   mso-bidi-font-size:14.0pt;   font-family:"Calibri","sans-serif";   mso-ascii-font-family:Calibri;   mso-ascii-theme-font:minor-latin;   mso-hansi-font-family:Calibri;   mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">กสทช.เห็นชอบร่างค่าไอซี </ ><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">3G</ ></strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <  lang="TH">ชั่วคราวนาทีละ </ >45<  lang="TH"> สตางค์ ให้ใช้ไปก่อน </ >1<  lang="TH"> ปี ก่อนประกาศอัตราถาวรหลังทำประชาพิจารณ์เสร็จ ส่วนการลดค่าบริการ </ ><strong>3G</strong> <  lang="TH">เตรียมเสนอกทค.ปลายก.พ.นี้ โดยทำได้ </ >2<  lang="TH"> รูปแบบคือลดค่าโทร.</ >15%<  lang="TH"> เหลือนาทีละ </ >83<  lang="TH"> สตางค์ หรือ เพิ่มผลประโยชน์ลูกค้า </ >15%<  lang="TH"> แทน พร้อมเห็นชอบแนวทางสนับสนุนคูปอง ส่วนหลักเกณฑ์ประมูลทีวีดิจิตอลช่องธุรกิจเดินหน้าเปิดประชาพิจารณ์</ ></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่าในการประชุมบอร์ดกสทช.เมื่อวันที่ </ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">13<  lang="TH"> ก.พ. มีมติเรื่องค่าตอบแทนการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการชั่วคราว (อินเตอร์คอนเน็กชั่น ชาร์จ หรือ ไอซี) สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (</ >IMT) <  lang="TH">ย่านความถี่ </ ><strong>2.1 GHz</strong>< > </ ><  lang="TH">หรือ </ ><strong>3G</strong> <  lang="TH">แล้ว โดยกำหนดให้เป็นค่าไอซีชั่วคราวประกาศใช้เป็นเวลา </ >1<  lang="TH"> ปี หลังจากนั้นคาดว่าจะประกาศใช้ค่าไอซีอัตราถาวรในปี </ >2557<  lang="TH"> หลังจากรับฟังความเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) แล้ว</ ></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">สำหรับอัตราค่าไอซีชั่วคราวมีดังนี้ อัตราสำหรับโทร.เข้า (</ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Call Originate) <  lang="TH">นาทีละ </ >45<  lang="TH"> สตางค์ อัตราสำหรับโทร.ออก (</ >Call Terminate) <  lang="TH">นาทีละ </ >45<  lang="TH"> สตางค์ และอัตราการเชื่อมต่อ (</ >Call Transit) <  lang="TH">นาทีละ </ >6<  lang="TH"> สตางค์</ ></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าสำนักงานกสทช.จะนำส่งร่างประกาศฯค่าไอซีไปประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าไม่เกินวันที่ </ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">22<  lang="TH"> ก.พ.จะสามารถบังคับใช้ตามกฎหมายได้ต่อไป โดยการประกาศอัตราค่าไอซีสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต </ ><strong>3G 2.1 GHz</strong> <  lang="TH">จะประกาศใช้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด</ ></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">นอกจากนี้กสทช.ยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทน เพื่อให้สามารถนำมาคำนวณต้นทุนเพื่อคิดอัตราค่าโทร.สำหรับการใช้บริการ </ ><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">3G</ ></strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <  lang="TH">ซึ่งต้องถูกลงไม่ต่ำกว่า </ >15%<  lang="TH"> จากอัตราโปรโมชั่นปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศอัตราขั้นสูงสำหรับบริการด้านเสียงนาทีละ </ >99 <  lang="TH">สตางค์</ ></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">'<  lang="TH">การกำหนดค่าไอซีในอัตรา </ >45<  lang="TH"> สตางค์ต่อนาทีนั้น จะเป็นตัวบีบให้การคิดโปรโมชั่นในแพกเกจ </ ><strong>3G</strong> <  lang="TH">ต้องถูกลงตามไปด้วย แต่สำหรับค่าไอซีชั่วคราวจะใช้กับผู้ที่ได้รับไลเซ่นส์ใหม่ก่อน เพราะในระบบสัญญาสัมปทาน </ ><strong>2G</strong> <  lang="TH">ต้องยอมรับว่าทั้ง </ >5<  lang="TH"> รายในตลาดมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงยากในการคิดต้นทุนค่าไอซี และการคิดค่าไอซีชั่วคราวสำหรับ </ ><strong>3G</strong> <  lang="TH">จะมีผลบังคับใช้ไปก่อนจนกว่าจะเปิดรับฟังประชาพิจารณ์เสร็จใน </ >6-7<  lang="TH"> เดือนข้างหน้า</ >'</ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ส่วนการคิดราคากลางโปรโมชันสำหรับแพคเกจ </ ><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">3G</ ></strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <  lang="TH">นั้น สำนักงานกสทช.ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วว่า ราคากลางของอัตราค่าโทร.ในปัจจุบันจากจำนวน </ >600<  lang="TH"> แพกเกจที่มีอยู่ในตลาดมีราคาเท่ากับนาทีละ </ >97<  lang="TH"> สตางค์ และหากปรับลดราคา </ >15%<  lang="TH"> ตามเจตนารมณ์ของกสทช.จะเท่ากับเหลือนาทีละ </ >83<  lang="TH"> สตางค์ ซึ่งสำนักงานกสทช.และคณะทำงานกำลังสรุปรายละเอียด และแนวทางเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโทรคมนาคม (กทค.) ในปลายเดือนก.พ.นี้ ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าการลดราคาลง </ >15%<  lang="TH"> อาจจะทำให้ลูกค้าสับสนในการสื่อสาร และการคิดต้นทุนก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ตายตัว ดังนั้นสำนักงานกสทช.จะเสนอแนวทาง </ >2<  lang="TH"> รูปแบบคือ </ >1.<  lang="TH">ปรับลดราคาค่าโทร.ในระบบ </ ><strong>3G</strong> <  lang="TH">ลง </ >15%<  lang="TH"> ตามที่บอร์ดได้ประกาศไป หรือ </ >2.<  lang="TH">เพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้าขึ้น </ >15%<  lang="TH"> แทน</ ></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">คูปอง - หลักเกณฑ์ประมูลทีวีดิจิตอลธุรกิจผ่านฉลุย</ ></strong><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></ ></strong></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">นายฐากร กล่าวอีกว่า ที่ประชุมบอร์ดกสทช.ยังมีมติเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์(กสท.) และกรรมการกองทุนฯ ที่ให้มีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนในลักษณะเป็นคูปองเพื่อให้ประชาชนได้รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยเห็นว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ส่วนรายละเอียดต่างๆ บอร์ดกสท.ต้องทำแผนอีกครั้ง อาทิ ประเด็นเรื่องการแจกอย่างไร มีกี่ครัวเรือน จำนวนเท่าไหร่ เป็นต้น</ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ขณะเดียวกันที่ประชุมบอร์ดกสทช.ยังมีมติให้บอร์ดกสท.กลับไปปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... จากนั้นให้สามารถนำร่างฯดังกล่าวที่แก้ไขแล้วไปเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ(ประชาพิจารณ์)ได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าบอร์ดกสทช.อีกครั้ง</ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">นอกจากนี้ที่ประชุมลงมติ </ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">6 <  lang="TH">ต่อ </ >5 <  lang="TH">เสียงเห็นด้วยกับการย้ายสำนักงานกสทช.ไปอยู่ที่ย่านแคราย ส่วนที่พหลโยธิน ซอย </ >8 <  lang="TH">จะใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรม และสนับสนุนแทน โดยการจัดสร้างสำนักงานกสทช.แห่งใหม่นั้นกสทช.ได้จ้างสถานบันเทคโนฯลาดกระบังเป็นผู้ออกแบบบนเนื้อที่ </ >24 <  lang="TH">ไร่ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถสร้างแล้วเสร็จประมาณ< > </ ></ >4 <  lang="TH">ปี</ ></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ASTV<  lang="TH">ผู้จัดการออนไลน์</ ></ ></p> </div>