17 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 16 มี.ค. 2013, 9:05 น. โดย callcenter

  เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G

  webmaster
   <!--[if gte mso 9]><xml>   <o:OfficeDocumentSettings>    <o:AllowPNG/>   </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>   <w:WordDocument>    <w:View>Normal</w:View>    <w:Zoom>0</w:Zoom>    <w:TrackMoves/>    <w:TrackFormatting/>    <w:PunctuationKerning/>    <w:ValidateAgainstSchemas/>    <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>    <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>    <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>    <w:DoNotPromoteQF/>    <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>    <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>    <w:LidThemeComplexScript>TH</w:LidThemeComplexScript>    <w:Compatibility>     <w:BreakWrappedTables/>     <w:SnapToGridInCell/>     <w:ApplyBreakingRules/>     <w:WrapTextWithPunct/>     <w:UseAsianBreakRules/>     <w:DontGrowAutofit/>     <w:SplitPgBreakAndParaMark/>     <w:EnableOpenTypeKerning/>     <w:DontFlipMirrorIndents/>     <w:OverrideTableStyleHps/>    </w:Compatibility>    <m:mathPr>     <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>     <m:brkBin m:val="before"/>     <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>     <m:smallFrac m:val="off"/>     <m:dispDef/>     <m:lMargin m:val="0"/>     <m:rMargin m:val="0"/>     <m:defJc m:val="centerGroup"/>     <m:wrapIndent m:val="1440"/>     <m:intLim m:val="subSup"/>     <m:naryLim m:val="undOvr"/>    </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"    DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"    LatentStyleCount="267">    <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>   </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>   /* Style Definitions */   table.MsoNormalTable   {mso-style-name:"Table Normal";   mso-tstyle-rowband-size:0;   mso-tstyle-colband-size:0;   mso-style-noshow:yes;   mso-style-priority:99;   mso-style-parent:"";   mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;   mso-para-margin:0cm;   mso-para-margin-bottom:.0001pt;   mso-pagination:widow-orphan;   font-size:10.0pt;   font-family:"Calibri","sans-serif";} </style> <![endif]--> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">เอไอเอส ผนึกกำลังพาร์ทเนอร์ระดับโลกประกาศใช้งบ 70</ ></strong><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">,<  lang="TH">000 ล้านบาท</ ></ ></strong></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ขยายเครือข่าย </ ></strong><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">3G <  lang="TH">ยกระดับโครงสร้างสื่อสารเพื่อคนไทย</ ></ ></strong></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า </ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&ldquo;<  lang="TH">ขณะนี้เรากำลังเดินหน้าพัฒนาและยกระดับการให้บริการทุกด้านเพื่อพร้อมรองรับการให้บริการ <strong>3</strong></ ><strong>G</strong> <  lang="TH">คลื่น <strong>2100 </strong></ ><strong>MHz</strong> <  lang="TH">ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ.2556 ดังนั้นในส่วนของการพัฒนาเครือข่าย เราได้เตรียมงบประมาณเป็นเงิน 70</ >,<  lang="TH">000 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี เพื่อพัฒนาเครือข่าย <strong>3</strong></ ><strong>G</strong> <  lang="TH">อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปี 2556</ > <  lang="TH">จะสามารถครอบคลุมได้ทั้ง 77 จังหวัด</ > <  lang="TH">ทั้งนี้ได้ร่วมผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์ด้านเครือข่ายระดับโลก 5 ราย ประกอบด้วย </ >Huawei Technologies (<  lang="TH">ประเทศไทย)</ >,<  lang="TH"> </ >ZTE (<  lang="TH">ประเทศไทย</ >) Co, LTD, Smart Revolutions,  Nokia Siemens Network <  lang="TH">และ </ >Ericsson <  lang="TH">ประเทศไทย</ > <  lang="TH"> อันจะทำให้เชื่อมั่นได้ว่า เทคโนโลยีและประสบการณ์จากพาร์ทเนอร์ระดับโลกดังกล่าวจะทำให้เครือข่ายเอไอเอส <strong>3</strong></ ><strong>G</strong> <  lang="TH">สามารถตอบสนองความต้องการในแบบคุณได้อย่างครบถ้วน</ >&rdquo;</ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&ldquo;<  lang="TH">ทั้งนี้ในช่วงระหว่างเตรียมเปิดให้บริการ <strong>3</strong></ ><strong>G</strong> <  lang="TH">อย่างเป็นทางการ เอไอเอสได้มีการขยายเครือข่าย <strong>3</strong></ ><strong>G 900</strong> <  lang="TH">อีกมากกว่า 200 สถานีฐาน เพื่อรองรับปริมาณความนิยมการใช้งาน </ >Data <  lang="TH">และ </ >Smart Phone <  lang="TH">ที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด</ > <  lang="TH">โดยเน้นในพื้นที่ซึ่งมีการใช้งานหนาแน่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</ >&rdquo;</ ></p>
    • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
     futabamaru
     เร็วๆ นะครับ เน้ตช้ามากใช้ไม่คุ้มเลย แบตหมดก่อน !!!
     • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
      callcenter
      - บริษัทฯ เร่งติดตั้งเครือข่าย 3G คลื่น 2.1 GHz คาดว่าจะให้บริการได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2556และมีแผนขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เมื่อพร้อมเปิดให้บริการ บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบอีกครั้งครับ ขอบคุณที่มอบโอกาสให้ทางเรา ดูแลคุณเสมอมานะครับ
      • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
       kaewprasong
       รออยู่นะคะ เคยคิดจะใช้ระบบอื่น แต่ก็ทำใจไม่ได้
       • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
        callcenter
        ขอขอบคุณ คุณ Kaewprasong มากๆเลยนะครับ ที่ไว้วางใจ และมอบโอกาสให้ AIS อยู่เคียงข้างการใช้งานของคุณตลอดมา  หากมีรายละเอียดการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ทางบริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบทันทีครับผม <img alt="" src="http://aisclub.ais.co.th/Emotions/1.gif" />
        • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
         kaijae
         สัญญานอินเตอร์เน็ต บริเวณ โรงไฟฟ้าบางปะกง บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี แย่มากครับ ขึ้นEตลอด ใช้งานช้ามาก บางครั้งใช้งานไม่ได้ถึง50%
         • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
          callcenter
          สำหรับความเร็วในการใช้งาน EDGE / GPRS /  3G นั้น จะมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการเชื่อมต่อด้วยนะครับ  เช่น เครื่องที่ใช้งาน / ระยะห่างสถานีฐาน / จำนวนของผู้ใช้งานในช่วงเวลานั้น /Web Browserที่เปิดเข้าใช้งาน  หรือ การใช้บริการอยู่ในพื้นที่ที่มีอาคารหนาแน่นครับ          ** หากคุณพบข้อขัดข้อง เพียงแจ้งหมายเลข และรายละเอียดจุดที่ใช้งาน  ระบุ รุ่น/ยี่ห้อ เครื่องที่ใช้งานปัจจุบัน เลขที่ ชื่ออาคาร ชั้นที่ใช้งาน ซอย ถนน  และสถานที่สำคัญใกล้เคียงที่เป็นจุดสังเกตุ  เพื่อให้ CC ดูแลเพิ่มเติมได้เลยครับขอบคุณ คุณKaijae  มากๆนะครับ ที่การใช้งาน ^____^ หากต้องการให้ดูแลเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะครับ ยินดีมากๆเลยครับ
          • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
           callcenter
           * ขอความกรุณาประเมินการให้บริการของ CC ในการมอบบริการครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการบริการต่อไป ได้ที่ <a href="http://onlineactivities.ais.co.th/app/internet_survey/index.aspx">http://onlineactivities.ais.co.th/app/internet_survey/index.aspx</a>  ขอบคุณครับ
           • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
            kaijae
            จุดที่ใช้งานอยู่เป็นประจำคือ 700/648ม.1ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี สัญญาณแย่มาก ครับ เครื่องที่ใช้ iphone5 หมายเลข0852832705
            • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
             callcenter
             <img alt="" src="http://aisclub.ais.co.th/Emoticon/bc21c9c5.gif" />  ขอบคุณคุณKaijaeมากๆเลยนะครับสำหรับข้อมูล  CC ยินดีประสานหน่วยงานวิศวกรตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ทันทีแต่ว่าข้อมูลที่เเจ้งมายังไม่ครบถ้วน  รบกวนเเจ้งเพิ่มเติมเข้ามาอีกครั้งนะครับ ^^   + สัญญาณหน้าจอมีกี่ขีด + สถานที่ที่พบปัญหา เช่น ชื่อตึก/หมู่บ้าน + จำนวนชั้นทั้งหมด                 + พบปัญหาชั้นใด                 + จำนวนตึก/อาคารทั้งหมด                 + พบปัญหาที่ตึก/อาคารใด       <div style="text-align: center;">+++++++++++++++++++++++++++++++++++ </div>
             • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
              callcenter
              <img alt="" src="http://aisclub.ais.co.th/Emoticon/bc21c9c5.gif" />  CC ต้องขออภัยคุณ Kaijae ด้วยจริงๆครับที่ไม่ได้รับความสะดวก  แต่เนื่องจากการตรวจสอบพื้นที่จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบ  รบกวนเเจ้งเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะครับ ^^   <div style="text-align: center;">+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ </div>
              • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
               oishigreen
               อยากให้ AIS เพิ่ม 3G บริเวณ นิคมนวนคร และ นิคมบางปะอิน เพราะ 2 ที่นี้ทั้ง Dtac กับ Ture เค้ามี 3G ใช้กันหมดแล้ว..เพราะทั้ง 2 บริเวณนี้มีคนใช้จำนวนมาก ส่วน EDGE/GPRS อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะช้ามากๆๆ แทบใช้การอะไรไม่ได้เลย
               • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
                callcenter
                <img alt="" src="http://aisclub.ais.co.th/Emoticon/bc21c9c5.gif" />  คุณ oishigreen สบายใจได้เลยนะครับ บริษัทอยู่ระหว่างเร่งติดตั้ง 3G บนความถี่ 2100 แล้ว   และคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ภายในครึ่งปีเเรกนี้ครับผม ^__^   <div style="text-align: center;">++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ </div>
                • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
                 oishigreen
                 ขอบคุณมากมายนะครับ ที่มีข่าวแจ้งมาให้ทราบได้อย่างรวดเร็วครับ.
                 • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
                  sitthichail
                  กสทช.เปิดโป่ง!! 3G 2.1พร้อมเปิดเมษายนนี้ AIS ติดแล้ว 41,628 เครื่อง    TRUE 200 เครื่อง(คงเป็น4G) // DTAC ไร้การติดตั้ง   ประเด็นหลักรายงานข่าวแจ้งด้วยว่า การนำอุปกรณ์เข้ามา บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด ในเครือเอไอเอส มีการนำเข้าอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาแล้ว โดยเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทสถานีฐานกว่า 41,628 เครื่อง และขออนุญาตตั้งสถานีเพิ่มจำนวน 1,208 สถานี รวมถึงบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ของกลุ่มทรู นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทสถานีฐาน 200 เครื่อง และขออนุญาตตั้งสถานีเพิ่มจำนวน 30 สถานี ส่วนดีแทคยังไม่มีความคืบหน้าใดๆสำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี้ http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1363084273&amp;grpid=00&amp;catid=no&amp;subcatid=0000   http://www.thairath.co.th/content/tech/331950
                  • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
                   sitthichail
                   "กสทช."คอนเฟิร์มเอง ค่ายมือถือพร้อมเปิด3G คลื่นใหม่ เม.ย.นี้ เอไอเอส"ล้ำสุดปูพรม 4 หมื่นสถานีแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า โอเปอเรเตอร์ทุกรายพร้อมเปิดให้บริการ 3G ในเดือนเมษายนนี้แน่นอน เพราะทุกเจ้าต่างเร่งนำเข้าอุปกรณ์ และติดตั้งสถานีฐานเพิ่มเติมแล้ว ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรเตรียมตัวในการเปลี่ยนผ่านระบบครั้งนี้ด้วย เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงได้รับสิทธิ์ที่กสทช. มอบให้คือราคาลดลง 15% จากแพ็คเกจที่ใช้อยู่บนคลื่นความถี่ 2.1 GHzโดยกสทช. ค่อนข้างเป็นกังวลว่าผู้บริโภคอาจไม่เข้าใจในการใช้งานนี้ และนำซิมที่ไม่ใช่ซิม 3G ระบบใหม่ ไปใช้กับเครื่องรุ่นเก่า หรือนำซิมเก่า ไปใช้กับเครื่องรุ่นใหม่จะไม่ได้รับสิทธิลดราคาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นกสทช. จึงเริ่มประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบใหม่นี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้งานระบบอย่างเต็มที่รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า การนำอุปกรณ์เข้ามา บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด ในเครือเอไอเอส มีการนำเข้าอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาแล้ว โดยเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทสถานีฐานกว่า 41,628 เครื่อง และขออนุญาตตั้งสถานีเพิ่มจำนวน 1,208 สถานี รวมถึงบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ของกลุ่มทรู นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทสถานีฐาน 200 เครื่อง และขออนุญาตตั้งสถานีเพิ่มจำนวน 30 สถานี ส่วนดีแทคยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ   http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1363084273&amp;grpid=00&amp;catid=no&amp;subcatid=0000
                   • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
                    callcenter
                    ขอบคุณ คุณ sitthichail ที่นำข่าวมาแชร์กันนะคะ
                    • Re: เอไอเอส ประกาศใช้งบ 70,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย 3G
                     callcenter
                     CC มาอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ปัจจุบัน AIS ได้เปิดบริการให้สมัครอัพเกรดเครือข่ายเป็น AIS 3G ใหม่ เพื่อนๆสามารถกดสมัครได้จากตัวเครื่อง *988*เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก# โทรออก จากนั้นรอรับ SMS ตอบกลับ หรือโทร *988 โทรออกได้เช่นกัน ฟรีค่าบริการค่ะ <img alt="" src="http://aisclub.ais.co.th/Emoticon/41fe3244.gif" /> ข้อมูลเพิ่มเติมที่ <a href="http://www.ais.co.th/3g/index_detail.html">คลิก </a>ค่ะ